Pedagogisk bokhylle


På denne siden samler jeg alle bokomtalene jeg skriver på Lærerbloggen. Det finnes et hav av bøker om skole, utdanning, mobbing, problematferd, skoleutvikling, motivasjon og mange andre emner. Som pedagog og lærer i skolen er jeg alltid på jakt etter de gode bøkene. Noen av de bøkene jeg leser og som jeg synes er verdt å anbefale finner du altså her:"Content Curation. How to Avoid Information Overload" av Steven W. Anderson

Bokserien Corwin Connected Educators Series er en liten gullgruve for skolefolk i alle stillinger. Serien består av hefter på 50 sider som tar for seg ulike pedagogiske og praktiske emner. I boka "Content Curation" skriver Steven W. Anderson om måter du kan organisere, sortere og dele informasjon på.


"Assessment 3.0. Throw Out Your Grade Book And Inspire Learning" av Mark Barnes
Jeg har aldri trodd at karakterer fremmer læring. Heller ikke at de er med på å motivere elevene. Jeg tror faktisk at det er motsatt. At karakterene tar bort fokuset fra selve læringen, at de på en måte står i veien for god læring. Derfor har jeg lest boka "Assessment 3.0" (Corwin, 2015) av Mark Barnes med stor interesse.


"Tilbakemelding for læring og utvikling" av Siv Måseidvåg Gamlem
Boka "Tilbakemelding for læring og utvikling" (Gyldendal Akademisk, 2015) av Siv Måseidvåg Gamlem presenterer den innsikten vi har om tilbakemelding og effektiv læring i dag. Den tar opp spørsmål knyttet til typer av tilbakemelding, hvordan og hvorfor tilbakemelding er nyttig for lærere og elever og hva som kjennetegner god tilbakemelding for læring og utvikling.


"Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign" av Jørgen Moltubak
Dette er en bok. Med den vil jeg starte en revolusjon, slår forfatteren fast som de to første setningene i boka "Gnistrende undervisning" (Gyldendal Akademisk, 2015). Bokas hovedbudskap er at veien til en tilpasset opplæring for 100% av elevene i skolen går via god klasseledelse. Boka er en praktisk bok for alle som jobber i skolen. Den er inspirerende og full av konkrete tips og inneholder teori praktiske eksempler og oppgaver. Og oppgavene er godt egnet til bruk på teammøter og andre møter i skolen der du jobber med skoleutvikling


"Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever. Begavede elever og begavede elever med lærevansker" av Branca Lie
"Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever" (Cappelen Damm Akademisk, 2014) gir en grundig beskrivelse av begavede elever med lærevansker – et felt som er ukjent i norsk pedagogisk/psykologisk praksis og utdanningsforskning, noe som gjør at boka er unik i sitt slag.


"Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge" av Terje Ogden
Å gi barn og unge et godt oppvekstmiljø er et stort prosjekt. Det vet Terje Ogden mye om. Nå har han samlet "alt som skal til" i en splitter ny bok: "Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge" (Gyldendal Akademisk, 2015).


"Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling" av May Britt Postholm (red.)
For å ivareta elevers læring må også lærere fortsette sin læring. Hvordan skal man oppnå at lærerne utvikler sin kompetanse og profesjonalitet? Hvordan unngå at lærere stopper opp i sin utvikling og begynner å gjenta seg selv år etter år? "Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling" (Fagbokforlaget, 2012 - 2. opplag 2014) tar for seg nettopp dette.


"Vurdering for læring i klasserommet" av Trude Slemmen
Det finnes allerede en rekke bøker med temaet vurdering for læring. Boka "Vurdering for læring i klasserommet" (Gyldendal, 2010) av Trude Slemmen er en av de bedre og anbefales av flere. Lærere kan bruke vurdering i arbeidet med å tilpasse opplæringen. Elever kan bruke informasjon om egen læring til å få innsikt i hvor de er og hvor de skal i sin læringsprosess.


"Ytringsfrihet" av Bjørn Stærk
"Ytringsfrihet" (Humanist forlag, 2013) av Bjørn Stærk er den første boka i Humanist forlags serie Pro et Contra. Bøkene i denne serien skal presentere ulike argumenter i aktuelle etiske problemstillinger. Disse bøkene er skrevet for lesere som ønsker å sette seg nærmere inn i de enkelte sakene for lettere å kunne gjøre seg opp sin egen mening. Ytringsfrihet er fraværet av systematiske hindringer for ytringer, skriver forfatteren


"Innføring i grunnleggende ferdigheter" av Karianne Skovholt (red.)
Boka "Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser" (Cappelen Damm Akademisk, 2014) gir en teoretisk innsikt i hvordan en skal forstå begrepet grunnleggende ferdigheter og konkrete eksempler på hvordan du som lærer kan integrere arbeidet med de fem ferdighetene i din egen undervisning.


"Nærvær og empati i skolen" av Helle Jensen
"Nærvær og empati i skolen" er en håndbok som skal gi lærere og pedagoger innsikt i hvorfor og hvordan øvelser i nærvær og empati kan bidra til et bedre læringsmiljø basert på barn og unges respekt og vennlighet for hverandre.


Dette vet vi om ... skolen - 9 forskningsbaserte hefter
Dette vet vi om ... Skolen er en serie på 9 hefter som tar opp aktuelle problemstillinger som skoler støter på i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for elevene. Hvert hefte har et relativt beskjeden antall sider - noe som er ment å gjøre det mest mulig overkommelig å sette seg inn i kunnskapen og dermed bli bedre istand til å anvende den.


"Du er viktigere enn du tror. En håndbok om forebygging og håndtering av mobbing" av Kristin Oudmayer
Kristin Oudmayer ga i 2010 ut boka "Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing håp og ansvar". Boken ble en stor suksess, og Oudmayer har siden jobbet for UNICEF Norge og deres prosjekt Den ene. Tidligere i år ble "Du er viktigere enn du tror" gitt ut. Det er en viktig bok når det gjelder å få forståelse av hva mobbing egentlig er og hvordan det påvirker flere enn mobber og mobbeoffer. Hele miljøet blir påvirket; familien, skolen og fritiden.


"Slik stopper vi mobbing. En håndbok" av Erlend Moen
"Slik stopper vi mobbing" er en praktisk håndbok som forklarer hvordan mobbing stoppes. Steg for steg presenterer den en "handlingsløype" som kan tas i bruk for å identifisere, stoppe og forhindre ny mobbing. Boka viser hvordan skoler kan fange opp mistanke, avdekke mekanismene i det som skjer, intervenere og følge opp, slik at selv omfattende mobbing opphører. Konkrete eksempler fra virkeligheten illustrerer fremgangsmåten.


“God skriveutvikling. Kartlegging og undervisning” av Ingvar Lundberg
Skriveundervisning må drives på alle trinn i skolen. Særlig viktig er det å følge med i elevenes framskritt i de første skoleårene. Her får du et redskap som gjør det mulig for deg å følge hver enkelt elevs skriveutvikling og gi hver elev individuell hjelp.


"Utenfor – elever med atferdsutfordringer" av Ross W. Greene
I "Utenfor – elever med atferdsutfordringer" beskriver dr. Ross W. Greene et innsiktsfullt og praktisk alternativ. Med støtte i nevrovitenskapelig forskning, presenterer han et nytt rammeverk for å forstå hvilke vansker barn med atferdsutfordringer har, og han forklarer hvorfor tradisjonell disiplin ikke håndterer disse vanskene på en effektiv måte. Han legger vekt på den revolusjonerende enkle og positive ideen om at barn gjør det bra hvis de kan, og argumenterer på en overbevisende måte for at barn med atferdsutfordringer ikke er oppmerksomhetssøkende, manipulerende, grensetestende, trassige eller umotiverte, men at de ikke har utviklet ferdighetene de trenger for å oppføre seg akseptabelt


"Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger" av Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Terje Manger og Arne Tveit
Atferdsproblemer er en av de store utfordringene i oppdragerens møte med barn og unge. Det gjelder både i barnehagen, skolen, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og fritiden og i hjemmet. I denne boken beskrives de mest aktuelle teoretiske og empiriske tilnærmingene til hvordan atferdsproblemer kan forklares. Her presenteres også konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer. Strategiene som beskrives, bygger på forskningsbasert kunnskap, og det redegjøres for alt fra multisystemiske til individbaserte tilnærminger. Arbeid med atferdsproblemer bør innebære en kombinasjon av å stoppe uønsket atferd og å lære barn og unge prososial kompetanse.


“Fortsått og forstyrret. Om systemisk og narrativ pedagogikk” av Jørgen Riber
"Forstått og forstyrret" tar i bruk systemisk og narrativ teori og metode, og viser en rekke caser og eksempler på hvordan man gjennom samtale kan få kommunikasjonen mellom barnet og den voksne til å flyte.


"Språk og dysleksi" av Turid Helland
Boka "Språk og dysleksi" av Turid Helland handler om sammenhenger mellom språkutvikling og utvikling av dysleksi. Et hovedbudskap i boka er at risikofaktorer for å utvikle dysleksi kan avdekkes i førskolealder, og at tiltak bør settes i verk allerede da. Den er basert på aktuell forskning der biologiske, kognitive, symptomatiske kjennetegn på dysleksi blir framstilt og som viser til hvordan miljøet kan påvirke disse faktorene.


"It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens" av Danah Boyd
Dr. Danah Boyd har valgt en glimrende tittel for boka om sin egen forskning på unge mennesker og teknologi: "It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens". Hun har rett: det er helt sikkert komplisert. Ikke boka i seg sjøl, som dykker inn i en verden av tenåringer og teknologi og digital uttrykk, men den digitale verden som ungdom, lærere og foreldre lever i. Altså vi.


"What If Everybody Understood Child Development?" av Rae Pica
Hvis du allerede har oppdaget Teacher’s Aid podcast, kjenner du allerede til Rae Pica. Hun er også er en av grunnleggerne av BAM Radio Network, som er verdens største Online Education Radio Network. Hun har over 30 års erfaring fra utdanning og skole og er en ettertraktet foredragsholder. Nå har hun gitt ut boka What If Everybody Understood Child Development?(Corwin, 2015).

"Embedded Formative Assessment" av Dylan Wiliam
Dylan Wiliam er forsker tilknyttet Universitetet i London, han har skrevet en rekke bøker og er en ettertraktet foredragsholder. Han jobber med lærere i Nord-Amerika, Storbritannia og mange andre land for å utvikle en effektiv, forskningsbasert formativ vurderingspraksis. Han besøkte Norge i 2010 i forbindelse med satsingen Vurdering for læring.

"Ditch That Textbook" av Matt Miller
Trenger vi egentlig lærebøker? "Ditch That Textbook" (Dave Burgess Consulting/Matt Miller, 2015) av Matt Miller er en god bok. Selv har jeg bare unntaksvis brukt lærebøker i min undervisning de 11 årene jeg har jobbet som lærer. Istedet har jeg funnet egnet lærestoff på nettet eller i andre bøker.

“Å undervise i sosial kompetanse” av Patrick Glavin og Sven Oscar Lindbäck
“Å undervise i sosial kompetanse” (Universitetsforlaget, 2014) er ment som en praktisk veileder for lærere. En bok som du kan bruke direkte når du skal planlegge sosiale læringsaktiviteter i klasserommet. Boka gir også en kort innføring i de teoriene som forfatterne bygger sine pedagogiske ideer på.


"Assistent i skolen" av Trine Gustafson og Grete Sevje
"Assistent i skolen" (Pedlex, 2015) av Trine Gustafson og Grete Sevje er en praktisk og inspirerende bok for deg som jobber som assistent i skolen. Men boka er også et viktig verktøy for deg som jobber med å veilede assistentene.


"Inkluderende praksis" av Lise Lundh, Herlaug Hjelmbrekke, Signhild Skogdal (red.)
Hvilke holdninger og organisatoriske grep må ligge til grunn for en inkluderende praksis? Dette er spørsmål som tas opp i boka "Inkluderende praksis" (Universitetsforlaget, 2015) av Lise Lundh, Herlaug Hjelmbrekke og Signhild Skogdal (red.). Det er en inspirerende og engasjerende bok som bidrar til kunnskapsutvikling om god inkludering.

"Nettvett" av Janne Aasebø Johnsen
"Nettvett" (Universitetsforlaget, 2015) av Janne Aasebø Johnsen inneholder åtte små historier, én for hver nettvettregel som Redd Barna har laget.


"Læring i en digital tid" av June M. Breivik
Den nye teknologien endrer alle aspekter ved samfunnet vårt, også utdanning. Likevel sliter mange med å forstå hvordan de best skal kunne utnytte og manøvrere i dette nye utdanningslandskapet. I sin nye bok viser June M. Breivik hvordan du best skal kunne utnytte og manøvrere i dette nye utdanningslandskapet. Denne boken er ment som en førstehjelp til å forstå og forholde seg til det, og hvor forfatteren forsøker å gi deg svar på spørsmål som: Hvordan utnytte digital teknologi for læring, og samtidig håndtere de utfordringene den medfører? Hvordan manøvrere i et samfunn hvor all verdens informasjon kun er et tastetrykk unna? Les også denne.


"La læreren være lærer" av Trond Giske
Trond Giske har det siste året jevnlig besøkt Nardo barneskole i Trondheim, der han selv var førsteklassing i 1972. Jeg liker skikkelig godt at Giske har brukt tid på å faktisk være på skolen, se og lytte og være sammen med lærere og elever. Det tror jeg gir boka en ekstra dimensjon vi ser altfor lite av i den politiske skoledebatten.


"Du ser det ikke før du tror det" av Inga Marte Thorkildsen
I boka sammenfatter hun forskning og litteratur om vold og overgrep og serverer det hele et inspirerende språk som gjør det til en fryd å lese selv om temaet er både ubehagelig og vanskelig. For meg har den vært en motivasjon til å jobbe aktivt med denne problematikken og en inspirasjon til å fortsatt stå på barnas side når de opplever det verste. Jeg anbefaler boka til alle som jobber med barn og unge!

"God vurderingspraksis i grunnskolen" av Siv Måseidvåg Gamlem
"God vurderingspraksis i grunnskolen" (Pedlex, 2015) er en hendig liten bok som blant annet tar for seg de nye justeringene i lov og forskrift til opplæringsloven. Boka er skrevet av Siv Måseidvåg Gamlem. Hun er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Volda og har en doktorgrad i utdanningsvitenskap. Hun har forsket på tilbakemeldinger som støtte for læring. Gamlem har skrevet flere bøker.
I "Skolen som kamparena" (Kolofon, 2015) får vi et innblikk i skolens utvikling i Norge gjennom flere tiår. Kjell Horn begynte å jobbe i skolen i 1962 og har vært gjennom de fleste roller i skoleverket i mer enn 40 år.

"Læreren som talentutvikler" av Kjell Skogen
Den nye boka "Læreren som talentutvikler" (Universitetsforlaget, 2015) av Kjell Skogen er interessant lesing: Undervisning, eller tilrettelegging for læring, er kanskje en av vår tids viktigste oppgaver. Lærerne har dermed kanskje ett av våre mest komplekse og vanskelige, men samtidig mest interessante og givende yrker, skriver han i kapitlet om kreativitet (side 68).


"Kjære Karoline" av Eivor Evenrud
"Kjære Karoline. Jeg er barnehagelæreren din" (Universitetsforlaget, 2015) henvender seg til studenter, barnehagelærere og alle som har med barn å gjøre. Men denne boka er nyttig for dere som jobber med de yngste barna i skolen også.


"Å lese i alle fag" av Eva Maagerø, Elise Seip Tønessen (red.)
"Å lese i alle fag" ble først gitt ut i 2006. Denne andre utgaven (Universitetsforlaget, 2015) er oppdatert i henhold til reviderte fagplaner og inneholder også nye eksempler. Redaltører for boka er Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen som begge også bidrar med tekser i boka."Det digitale klasserommet" av Ann Sørum Michaelsen
Boka "Det digitale klasserommet" (Cappelen Damm Akademisk, 2015) av Ann Sørum Michaelsen er en spennende bok. Den tar for seg mulighetene den digitale teknologien har til å fremme elevenes læring. Det er en praktisk bok for lærere som viser hvordan man kan utnytte mulighetene med enkle grep.


"Flip the System" av Jelmer Evers og René Kneyber (red.)
Boka "Flip the System - Changing Education From the Ground Up" (Routledge, 2016) er en antologi som tar til orde for å endre det pedagogiske systemet. Boka slipper til lærere fra hele verden og pedagogiske eksperter som Andy Hargreaves, Ann Lieberman, Stephen Ball, Gert Biesta, Tom Bennett og mange andre.


"Effektiv planlegging og vurdering" av Henning Fjørtoft
2. utgaven av "Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen" (Fagbokforlaget, 2015) av Henning Fjørtoft kom ut rett før jul. Den første utgaven av boka kom ut i 2009. Og det var her vi ble introdusert for begreper som baklengs planlegging ogvurderingsrubrikker. Den nye utgaven av boka er betydelig revidert og viser hvordan planlegging og vurdering henger sammen med dybdelæring og utvikling av faglig forståelse i klasserommet.

"The Power of Questioning" av Starr Sackstein
"The Power of Questioning. Opening up the World of Student Inquiry" (Rowman & Littlefield, 2016) av Starr Sackstein er en liten bok med et stort og viktig innhold. Hun setter spørsmålet, nysgjerrigheten og undringen i sentrum for læringen. Og hun gjør det på en glimrende måte.

"Hacking Assessment: 10 Ways to Go Gradeless in a Traditional Grades School" av Starr Sackstein
"Hacking Assessment: 10 Ways to Go Gradeless in a Traditional Grades World" (Times 10 Publications, 2015) av Starr Sackstein er en håndbok i å kutte ut karakterene i underveisvurderingen. Boka består av 10 praktiske, velprøvde måter du kan ta i bruk med en gang. Lykke til!


"Psykisk helse i skolen" av Edvin Bru, Ella Cosmovici Idsøe, Klara Øverland (red.)

"Psykisk helse i skolen" (Universitetsforlaget, 2016) er den første forskningsbaserte boka av sitt slag i Skandinavia. Og det var på høy tid. En slik bok er det stor bruk for i skole-Norge. Redaktørene bak boka er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmovici Idsøe og førsteamanuensis Klara Øverland – alle ansatt ved Læringsmiljøsenteret.

"Dysleksivennlig skole - et brukerperspektiv på god skole"
Dette er boka om Dysleksi Norges største og viktigste satsing; Dysleksivennlig skole.

Elever har ikke bare dysleksi i norsktimene, eller i små grupper. De har dysleksi i alle fag hele dagen. Hjemme og på skolen. Derfor er det viktig at alle lærerne har kunnskap om dysleksi og vet hva som er best for den enkelte elev. Og derfor er denne boka en viktig ressurs.


"Digital læring i skole og lærerutdanning", av Rune Johan Krumsvik (red.)
"Digital læring i skole og lærerutdanning" (Universitetsforlaget, 2016) er 2. utgaven av boka "Skulen og den digitale læringsrevolusjonen" fra 2007. Man kan trygt si at det har skjedd mye i den digitale verden siden den gang. Rune Johan Krumsvik er redaktør for begge bøkene."Barnehagelæreren som profesjonsutøver", av Solveig Østrem og Bernt Andreas Hennum
"Barnehagelæreren som profesjonsutøver" av Solveig Østrem og Bernt Andreas Hennum er en viktig bok. Den gir innsikt i hva som kjennetegner en profesjon, og på hvilket grunnlag barnehagelæreryrket kan defineres som profesjon. Og den er like aktuell for lærere i grunnskolen!


"Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring", av Eirik J. Irgens
Dette er et utdrag fra Eirik J. Irgens nye bok "Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring" (Fagbokforlaget, 2016). Eirik J. Irgens er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og med doktorgrad i organisasjonsendring, og arbeider på NTNU som professor i utdanningsledelse. 

"Læringsutbytte", av Tine Prøitz
Læringsutbytte kan forståes som det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Det er altså noe en elev kan ha mer eller mindre av. Hvorfor er da læringsutbytte noen ganger et betent tema i diskusjonen om læring og utdanning?

"Å lykkes med elevvurdering", av Therese N. Hopfenbeck
- Jeg tror det er viktig at vi anerkjenner at vi ikke nødvendigvis vil klare å skape systemer hvor elevvurdering fungerer uten dilemmaer og problemstillinger, skriver Therese N. Hopfenbeck i forordet til sin nye bok.

Boka gir et overblikk over ulike former for elevvurdering, med utgangspunkt i ulike forskningsstudier fra blant annet Norge, Irland og England som forfatteren har ledet og/eller deltatt i. Hopfenbeck oppsummerer egen og andres forskning på feltet elevvurdering, med tanke på hva som er viktig for lærere som møter elevene daglig i klasserommet.


"Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier", av Mirjam Harkestad Olsen (red.)
Hvor mye betyr mellommenneskelige relasjoner for god klasseledelse? Hvor avgjørende er slike relasjoner for samarbeidet mellom skolen og hjemmet? Har relasjoner mellom mennesker innvirkning på læring? Dette er spørsmål som blir drøftet i boka med Mirjam Harkestad Olsen som redaktør.

Om tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi
Nytt hefte fra Dysleksi Norge. Det er et udekket behov for kunnskap på området. Dysleksi Norge ønsker med dette heftet å dele sine erfaringer og sin kunnskap på området. Gjennom heftet håper de at lærere skal få kunnskap om hvorfor elever med dysleksi har vansker med å lære engelsk, hva de bør være oppmerksom på når de underviser i engelsk og hvordan engelsk bør tilpasses for dyslektikere.

"Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016", av Anne-Mette Stabel
Dette er den første boka i sitt slag og tar for seg historien fra og med den første steinerskolen i Oslo ønsket 12 elever velkommen høsten 1926.

- Jeg har skrevet boka fordi det ikke tidligere er utgitt noen bok om steinerskolens historie i Norge, skolen er i liten grad omtalt i litteratur om norsk skole, og det var derfor et kunnskapshull i norsk utdanningshistorie, skriver Anne-Mette Stabel i en epost.


"Literacy i skolen", av Marte Blikstad-Balas
"Literacy i skolen" (Universitetsforlaget, 2016) er skrevet av Marte Blikstad-Balas. Boka gir en god oversikt over et komplekst fenomen for alle som jobber med skole. Literacy er et begrep som ikke lett lar seg oversette. Derfor er dette en kjærkommen bok.

- Jeg har skrevet boken fordi jeg synes det har manglet en god innføring som prøver å forklare hva dette litt rare ordet "literacy" egentlig handler om og hvorfor det er viktig for alle som driver med - eller bryr seg om - skole.


"Fortellemagi" av Jørgen Moltubak
Den nye boka til Jørgen Moltubak heter "Fortellemagi. Kunsten å bruke fortellinger i formidling" (Gyldendal Akademisk, 2017). Det er en bok for deg som ønsker å utvikle ferdigheten din i å skape fortellinger. Som lærer er kanskje akkurat den evnen noe av det viktigste du har. Det er et håndverk alle lærere bør mestre godt. Denne boka er i så måte et godt verktøy å ta i bruk for å bli bedre.

- Som alle illusjonister vet, for at tryllekunstnerens triks skal skape magiske øyeblikk for publikum, kreves det solid håndverk og my trening, skriver forfatteren.

"Mobbeboka" av Kristin Oudmayer
"Mobbeboka. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om" (Humanist forlag, 2017) er den tredje boka med mobbing som tema av Kristin Oudmayer.


- Med ”Mobbeboka” ønsker jeg å forklare det som er vanskelig å spørre om og vanskelig å sette ord på. Gi råd om hvordan man kan komme seg ut av vanskelig situasjoner, og hvordan man kan være en god venn – også uten å være bestevenner. Og jeg ønsker å gi de som trenger det, håp om at livet kan bli bedre og at det er mulig å endre seg, skriver Kristin Oudmayer.


"Ord til besvær – Livet med stamming", av Are Albrigtsen, Tormod Stauri og Martin Aasen Wright (red.)
I boka møter vi ni voksne mennesker i alderen 26 til 74 år. Alle har til felles at stammingen har preget viktige valg i livet, og virket inn på hele livsløpet: skolen, studier, arbeidsliv, kjærlighetsliv, forhold til venner og familie. I fire korte fagkapitler gir logopedene Hilda Sønsterud, Åse Sjøstrand og Karoline Hoff og sosiolog Bennedichte R. Olsen svar på sentrale spørsmål som: Hva er stamming? Hva er årsaken? Vi kan også lese om hvilken innvirkning stamming har på det sosiale og emosjonelle, og hvilke stigma som er knyttet til stamming.


"Det er ord bak bokstavene!" av Lisbeth Iglum Rønhovde og Åsne Midtbø-Aas
- Det er et stort behov for informasjon om dysleksi. Særlig viktig er det at barn og unge selv kan lese gode forklaringer, slik at de kan leve godt med sine lese-og skrivevansker. Vi håper også at boka blir lest av assistenter, lærere og foreldre, sier Åsne Midtbø Aas, medforfatter og pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.

"Lær elevene å lære. Om læringsstrategier og aktive hjerner" av Tacha Elung
Dette er en inspirerende bok som bygger på systemisk tenkning. Å jobbe systemisk betyr å tenke i helheter, relasjoner og sammenhenger. I boka finner du gode eksempler på hvordan du kan bruke reflekterende og metakognitive metoder når du skal aktivere og motivere elevene dine til læring. Sentralt i boka er begrepet The Learning Pit (Grublegropa) og sju metakognitive læringsstrategier.

"God leseplanlegging" av Unni Fuglestad, Toril Frafjord Hoem og Anne Håland
Boka er delt i to deler; den første presenterer Leseplanleggeren som didaktisk verktøy og den andre delen dreier seg om hvordan du kan bruke verktøyet i flere fag. Hvert kapittel har også gode praksisfortellinger.

"Digital dømmekraft", av Bård Ketil Engen, Tonje Hilde Giæver, Louise Mifsud (red.)
Boka består av 12 fagfellevurderte artikler. Den handler blant annet om nettvett, opphavsrett, regler og lover ved deling av bilder, filmer og musikk, kildekritikk, ytringsfrihet, personvern og mobbing. I boka bidrar fagpersoner innen språkvitenskap, jus, samfunnsvitenskap, informatikk, medievitenskap og utdanningsvitenskap.

"Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv", av Marit Uthus (red.)
- Nyere forskning viser at mange elever i den norske skolen opplever et betydelig press om å oppnå gode skolefaglige prestasjoner, og symptomene som oppstår som følge av dette presset karakteriseres om psykiske helseplager. Så alvorlig anses situasjonen, at skolen nå betegnes som en ny helserisiko, skriver redaktør av boka, Marit Uthus.

"Lesson Study i en nordisk kontekst", av Bjørg Oddrun Hallås og Gerd Grimsæth (red.)
Dette er en vitenskapelig antologi med bidrag fra forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Å utvikle undervisningspraksisen er et sentralt tema innenfor utdanningsforskningen. Kapitlene i boka viser hvordan forskere fra de nordiske landene har utviklet forskningsprosjekter, brukt varierte metodiske tilnærminger og fått frem ny kunnskap på feltet.

"Fra læreplan til klasserom" av Dag Johannes Sunde og Trude Slemmen Wille
Dette er en inspirerende bok som handler om kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag. Det er en bok det er lurt å ha tilgjengelig når du skal i gang med å planlegge opplæring og undervisning.

"Om pedagogikk" av Immanuel Kant
Skolen skal gjøre mennesket til borger - og ikke bare dét - men til verdensborger. Det som er best for verden, kan aldri være galt for den enkelte. Enhver virkelig moralsk handling skjer uansett på menneskehetens vegne.


"Da tenåringene tok makta. Trettisju års opprør i fristaten Forsøksgym" av Cecile Winger og May-Irene Aasen
I 2017 er det 50 år siden Førsøksgymnaset i Oslo startet. I 37 år – fra 1967 til 2004 – gjorde den norsk skole rikere. I august kommer boka "Da tenåringene tok makta. Trettisju års opprør i fristaten Forsøksgym" (Manifest Forlag, 2017).

– Fra første øyeblikk var Forsøksgym kontroversiell og antall presseoppslag i første år mangler sidestykke i norsk skolehistorie. Skolen felte nesten regjeringen Borten. Dette er rett og slett fortellingen om det forunderlige, rufsete, rause, dypt alvorlige, enormt hormonfylte og knisete fenomenet skolen var i de trettisju årene den eksisterte.


"Leselosboka" av Liv Engen og Lise Helgevold
"Leselosboka" beskriver leselos-verktøyet og hvordan det kan brukes i undervisningen. Leselos er et verktøy for å styrke grunnskoleelevers lesing i alle fag. Materiellet består av en sirkelmodell som viser lesingens sentrale områder og et observasjonsskjema som lærere bruker som grunnlag for å veilede eller "lose" elevene videre i den fagspesifikke leseutviklingen.


"Lesson Study og læreres læring" av Knut-Rune Olsen og Tor Arne Wølner
I denne boka kan du lese om mange praktiske eksempler på utfordringer og muligheter knyttet til Lesson Study. Blant annet gis det eksempler på hvordan Lesson Study brukes i forhold til aktuelle temaer i skolen som dialogbasert undervisning, omvendt undervisning og skolen som lærende organisasjon.


"Ledelse som setter spor" av Michael Fullan
I boka Ledelse som setter spor (Cappelen Akademisk, 2017) utdyper Michael Fullan hva han mener skal til for at ledere skal kunne bidra til dype og varige endringer. Boka handler om hva ledere kan gjøre for å skape en skole der elevene beholder engasjementet og lidenskapen for å lære til beste for sine omgivelser og menneskeheten - intet mindre.


"Vurderingskompetanse i skolen" av Henning Fjørtoft, Lise Vikan Sandvik (red.)
I denna boka illustreres sentrale prinsipper og begreper innen vurdering med eksempler fra undervisning og skoleutvikling på barnetrinnet, ungdomsskolen og i videregående opplæring.

- Vi mener at bevissthet og kunnskap om vurderingens rolle i undervisning og læring er helt nødvendig for både lærere og andre som kommer i kontakt med skolen, skriver redaktørene i forordet.


"Inkludering og mangfold - sett i et spesialpedagogisk perspektiv" av Sven Nilsen (red.)
Elevene skal kunne delta aktivt i det sosiale og faglig-kulturelle felleskapet i skolen, der det legges til rette for læring og utvikling ut fra den enkeltes forutsetninger. I denne boka, med Sven Nilsen som redaktør, står dette samspillet mellom mangfold og fellesskap i fokus, både når det gjelder intensjoner og praksis.

- For at det skal være tale om tilpasset opplæring, må opplæringstilbudet møte tilpasningsbehovene. Det gjelder både gjennom tilpasning av ordinær opplæring og gjennom den tilretteleggingen som spesialundervisning innebærer, skriver Sven Nilsen i forordet til boka.


"Faglige retningslinjer for kartlegging, utredning og oppfølging av elever med dysleksi" av Dysleksi Norge 
Som tittelen antyder handler dette om retningslinjer, utredning og oppfølging av elever med dysleksi. I heftet kan du lese om screening, kartlegging og diagnostisering. Du kan lese om anbefalte tiltak. Temaer som lese- og skriveutvikling og indikatorer på dysleksi blir også behandlet.


"Inkluderende og flerspråklig opplæring" av Marit Lunde, Sigrun Aamodt (red.)
Boka "Inkluderende og flerspråklig opplæring" (Fagbokforlaget, 2017) handler om opplæring i mangfoldige og flerspråklige klasserom. I kapitlene legger forfatterne vekt på hva som skal til for å skape et inkluderende læringsmiljø der alle elever opplever mestring, læring og fellesskap.


"Rektors stemme" av Russel Quaglia
Denne boka fokuserer på hvordan du som leder kan skape deg et utgangspunkt for å kunne utnytte og forsterke møtene du har med de ulike gruppene i skolen, foresatte og samfunnet. Russel Quaglia legger vekt på at det å lytte for å lære, og deretter lede, er vesentlig for å bygge en nødvendig tillitsbase for utvikling. Rela­sjonsbygging er nøkkelen til dette.


"Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie" av Stian Hårstad, Terje Lohndal og Brit Mæhlum
Forfatterne av boka har lenge vært frustrert over den manglende interaksjonen og forståelsen på tvers av faglige skillelinjer i språkvitenskapen. I denne vitenskapelige monografien velger de en tredje vei, ved å se på språk som både natur og kultur.


"Ledelse i fremtidens skole" av Marit Aas og Jan Merok Paulsen (red.)
- Gjennom denne boken gir forfatterne derfor noen dedikerte bidrag også til individuell og gruppebasert selvutvikling i lederrollen. Samtidig er skoleledelse lagarbeid, og vi har lagt særskilt vekt på å belyse gruppenivået innenfor ledelse, skriver redaktørene i forordet.

"Klassen. Fortellinger fra et skoleår" av Marte Spurkland
- "Klassen" er en bok jeg har tenkt på lenge. Først var den en vag idé, oppstått gjennom kaffemøter med lærervenn ”Anette”. Historiene hun fortalte fra sin skolehverdag var så annerledes enn de historiene jeg selv som journalist har vært med å fortelle. For mens media de siste årene har laget en masse saker om ressurssterke generasjon prestasjon-tenåringer og curlingbarn, har elevene i Anettes klasserom fått lite eller ingen oppmerksomhet, skriver Marte Spurkland.

"Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen" av Øystein Gilje
- Trolig er læremiddel- og teknologikulturen i norsk skole om fem år mer sammensatt og kompleks enn hva den er i dag, skriver Øystein Gilje. Jeg har ingen fasitsvar for hva hver enkelt skoleeier, skoleleder eller lærer bør gjøre. Men, jeg har forsøkt å tegne opp et kart over det nye læremiddellandskapet.


"Kreativitet i skolen" av Cecilie Pedersen Dalland og Haakon Thaule-Hatt
- Utfordringen når det gjelder å jobbe med kreativitet i undervisningen er at kreativitet er noe det nok sjelden jobbes systematisk med. Det er heller ikke sikkert at lærerutdanningen har hatt tilstrekkelig fokus på dette, skriver forfatterne.

- Hensikten med boka "Kreativitet i skolen" er derfor å beskrive en kreativ metode steg for steg, samt å gi tips og eksempler på ulike kreative innganger. Målet er å hjelpe lærere og lærerstudenter til å bli mer kreative i undervisningen og at de kan tilby en undervisning som utvikler elevenes kreativitet.


"Metoden Gjort-Lært-Lurt - og flere nye verktøy for skolens læringsarbeid" av Tom Tiller og Oskar Gedda
- Intensjonen er å hjelpe lærerstudenter, lærere og skoleledere til å utføre sitt arbeid både erfaringsbasert og på vitenskapelig grunn uten at de skal settes fast i eller kveles i den akademiske tradisjonens vitenskapelige krav. Vår ambisjon er også å bidra med nye pedagogiske verktøy i skolens læringsarbeid slik at det skapes nytt rom for den enkelte elevens vekst og utvikling som kunnskapssøkende, kreativ og nysgjerrig samfunnsborger, skriver forfatterne i forordet.


"Skolefravær - å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring" av Trude Havik
- Siden grunnene til fravær er komplekse og sammensatte, kan ingen bok gi oppskrift på hvordan løse konkrete saker. Men en bok kan skaper et felles kunnskapsgrunnlag og være et utgangspunkt for refleksjon og videre arbeid med fravær i skolene, i samarbeid mellom skole og hjem og i støtteapparatet rundt barn og unge og deres familier. Særlig viktig er å forebygge, tidlig oppdage, tidlig iverksette gode tiltak, forstå kompleksiteten, og å samarbeide godt, skriver Trude Havik.

"Restart: Å være digital i skole og utdanning" av Lisbeth Bergum Johanson og Silje Solheim Karlsen (red.)
- Læring vil skje dypere og med større utbytte når elever og lærere samarbeider og hjelper hverandre, og når man lærer med og ikke av teknologien, skriver Lisbeth Bergum Johanson og Silje Solheim Karlsen.

De er redaktører av boka "Restart – å være digital i skole og utdanning" (Universitetsforlaget, 2018). Den presenterer både undervisningsopplegg og læringsaktiviteter, og viser hvordan læring vil ha større utbytte når elever og lærere samarbeider og hjelper hverandre.


"Nye perspektiver på endring i skolen" av Dennis Shirley
Dennis Shirley har studert ulike lands skolesystemer inngående, og i boka "Nye perspektiver på endring i skolen" (Gyldendal Akademisk, 2018) presenterer han erfaringer herfra om arbeid med endring av skolen. Denne innsikten gir leserne ny forståelse av skolen i Norge. Forordet er ved Eirik J. Irgens.

- Det er på tide at verdens lærere går inn i en positiv rolle i møte med utfordringene vi står overfor. Og mange av dem er mer enn klare for å innta denne rollen, slår Dennis Shirley fast allerede tidlig i boken.


"Undervisning som veiledning" av Øyvin Danielsen, Halvor Hoveid, Marit Honerød Hoveid og Kari Pauline Longva
"Undervisning som veiledning" reiser spørsmål rundt forståelsen av undervisnings- og læreprosesser. Forfatterne drøfter hvordan lærere og lærerutdannere kan vitalisere betydningen av deltakelse i utdanning som sosial praksis. Boka drøfter ut fra dette en undervisningspraksis med særlig vekt på elevens deltakelse, en deltakelse som handler om å aktivere det eleven bærer med seg i sitt minne.

- Deltakelse forutsetter en anerkjennelse av forskjellighet. Vi kan ikke forutsette at alle vil delta på lik måte, til det er vi som mennesker for forskjellige, har ullike forutsetninger, skriver forfatterne i innledningen.


"Læreres kollegasamtaler" av Edel Karin Kvam
"Læreres kollegasamtaler" handler om forholdet mellom lærersamarbeid og profesjonell utvikling i skolen og gir et empirisk bidrag til problemstillinger om disse tema.

- Det forventes at lærere som profesjonsutøvere er i stadig utvikling, og at de bestreber seg på å forbedre sin undervisningspraksis. Det forventes også at lærere begrunner sine valg for undervisningen i tråd med kriterier for hva som kjennetegner god undervisning. Og det forventes at lærersamarbeid kan være et av flere redskap for dette arbeidet og i profesjonsutviklingen generelt, skriver forfatteren i innledningen til boka.


"Jakten på den gode skole" av Vegard Kvam
"Jakten på den gode skole" er en forskningsbasert fremstilling av norsk utdanningshistorie som gir bred kjennskap til skolen som arbeidsplass, lærerprofesjonens utvikling og elevenes opplæring.

- Skolen er som den er fordi noen med samfunnsmakt har villet det slik, og fordi lærere har omsatt politisk vilje til praktisk pedagogikk. Dermed følger det logisk at vi også har handlingsrom til å kunne endre både dagens og fremtidens skole, skriver Vegard Kvam.


"Barn og unge i midten" av Baard Johannessen og Torhild Skotheim (red.)
- Vi tror at tverrfaglig og tverretatlig samarbeid blir mer og mer viktig i tiden framover. Det er tidsknapphet overalt og flere barn og unge vil trenge oppfølging. Dermed er det behov for tett samarbeid. Vår forhåpning er at skolens interne og eksterne samarbeidsaktører blir en naturlig del av barn og unges oppvekst og at dialogen starter så tidlig som mulig, skriver redaktørene.

Boka er skrevet for både studenter og skoleledere/lærere som trenger kunnskap om hvem som er skolens sammarbeidsaktører.


"Elevenes psykososiale miljø" av Ingunn Marie Eriksen og Selma Therese Lyng
Boka bygger på rapporten "Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker" fra 2015.

- Denne boka handler om om skolens kjerneoppgaver når det gjelder så vel forebyggende skolemiljøarbeid som avdekking og håndtering av mobbing og krenkelser.

Forfatterne viser i denne boka at det er to hovedstrategier skoler tar i bruk i arbeidet med det psykososiale miljøet: atferdsregulering og bygging av gode relasjoner mellom lærer og elev. De viser hvordan strategiene begrunnes, hva innholdet i strategiene er, og hvilke utfordringer strategiene møter.


"Motivasjon i matematikk" av Kjersti Wæge og Mona Nosrati
Boka "Motivasjon i matematikk" av Kjersti Wæge og Mona Nosrati er en inspirerende bok. De gir en grundig og tilgjengelig oversikt over sentrale aspekter ved motivasjon som er basert på mange års internasjonal forskning.

Boka er full av eksempler fra barnetrinnet og opp til videregående. Og samtaler med elever blir hele tiden brukt underveis for å illustrere teoriene i praksis. Du får også en oversikt over nyere forskning på betydningen av motivasjon for læring i matematikk.

4 kommentarer:

 1. Anbefales:
  Ikkevoldskommunikasjon
  "giraffspråk" - et språk for livet
  Marshall B. Rosenberg ; Monica Carlsen (Oversetter)

  SvarSlett
 2. Urban Myths about Learning and Education
  http://www.amazon.com/dp/B00UMZK66G/ref=pe_385040_118058080_TE_M1T1DP
  går gjennom de vanligste misforståelsene om læring, humkommelse og pedagogikk som mange, selv fagfolk, innbiller seg er sanne

  SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.