FNs bærekraftsmål

Foto: FN-Sambandet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her.


Når du skal undervise i FNs bærekraftsmål må du først forklare for elevene hva bærekraftsmålene er, hva de prøver å oppnå og når det skal være gjort. Det neste du må gjøre er å forklare de enkelte bærekraftsmålene. Det har jeg gjort ved å skrive om hvert av de 17 målene på Lærerbloggen. Du finner alle lenkene nederst i dette innlegget. Der finner du også lenker til undervisningsopplegg, filmer, informasjon, statistikk, ressurser og lenker du kan bruke i undervisningen.

Statistisk sentralbyrå har har lansert en database over all tilgjengelig statistikk om bærekraftsmålene i Norge.

Kort fortalt kan man si at FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er til sammen 17 mål.

Les mer om bakgrunnen til FNs bærekraftsmål her.

Alle skoler må forholde seg til FNs bærekraftsmål på en eller annen måte. FNs bærekraftsmål gjelder for alle overalt i verden og skal nås innen 2030. Denne videoen forklarer kort hva det går ut på:
For å lykkes med arbeidet når det gjelder bærekraftsmålene, er det viktig å undervise i hva det betyr.

Definisjonen på bærekraftig utvikling blir som regel beskrevet som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.

Men for å komme litt mer under huden på det egentlig innebærer kan vi stille spørsmål som; Hva er bærekraft og hva er FNs bærekraftsmål? Hvorfor er de viktige? Hva er de viktigste idealene i bærekraftsmålene? Hva skal til for å nå dem? Og hva må politikere, næringsliv og du bidra med?


Og hva kan vi bidra med på skolen?

Madeleine Solstad er utdannet lærer og har jobbet flere år i skolen. Nå er hun skolefaglig ansvarlig og rådgiver i FN-Sambandet.

Denne episoden av Rekk opp hånda handler om hvordan du kan undervise i bærekraftig utvikling - fra teori til praksis i klasserommet: Hva er bærekraftig utvikling, hva er bærekraftsmålene og hvordan kan du tilpasse til alderstrinn.Her finner du alle innleggene om hvert av bærekraftsmålene. Mine hovedkilder har for det meste vært FN-Sambandet, NORAD, ForUM og UNICEF Junior. Men jeg har også benyttet meg av en hel rekke andre gode og solide kilder. Du finner lenker til opplegg og ressurser nederst i hvert innlegg. Lykke til!

Mål 1: Den siste milliarden: Å utrydde fattigdom
Det første bærekraftsmålet handler om å utrydde alle former for fattigdom i hele verden innen 2030. For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle.

Mål 2: Rettferdig fordeling gir mat til alle - å utrydde sult
Å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk er bærekraftsmål nummer 2. Sult og manglende matsikkerhet rammer flere mennesker enn fattigdom. Mens ca 750 000 millioner lever under fattigdomsgrensa, er det over 800 000 millioner mennesker som er rammet av sult. Nesten 2 milliarder mennesker opplever i perioder manglende matsikkerhet. Det produseres faktisk nok mat til alle i verden, men omfordelingen i verden er skjev. Det betyr derfor at løsningen på sultproblemet i stor grad er politisk.


Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle mennesker
FNs bærekraftsmål 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle mennesker, uansett alder. Det har en rekke delmål som å redusere mødredødligheten, stanse epidemier og sikre gode helsetjenester og vaksine til alle over hele verden.

Store og omfattende mål med andre ord. Det første vi må gjøre i klasserommet er å få oversikt over delmålene og så bestemme oss for hvor vi vil begynne. Det finnes en rekke tekster og filmer som dreier seg om disse målene. Noen av disse finner du i dette innlegget.

Det er verdt å merke seg at verdens helsestatus er bedre enn noen gang, men å komme helt i mål kan være vanskelig.

Mål 4: God og rettferdig utdanning til alle
Mål 4 handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle mennesker.

Dette innebærer å gi alle de samme mulighetene til utdanning for jenter og gutter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, urfolk og mennesker berørt av krig eller konflikt. Det betyr at vi må sikre at alle jenter og gutter får tilgang til god og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen.

Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling
FNs bærekraftsmål 5 handler om likestilling mellom kjønnene. Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land. Det innebærer å gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

Mål 6: Å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
FNs bærekraftsmål 6 handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien.

Likevel dør mange millioner mennesker hvert å av sykdommer de får av å drikke skittent vann eller fordi de ikke har toaletter. De fleste av disse menneskene er barn.

Mål 7: Vannkraft, vindkraft, solkraft - ren energi til alle
FNs bærekraftsmål 7 handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. Jeg anbefaler spesielt nettstedene Kraftskolen og UngEnergi. Begge har en mengde gode ressurser du kan ta i bruk i klasserommet med én gang.

Mål 8: Bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle
FNs bærekraftsmål 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.

Mål 9: Solid infrastruktur og innovative løsninger
FNs bærekraftsmål 9 handler om å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

Mål 10: Å redusere ulikhet i og mellom land
Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. Dette fører ikke automatisk til mindre fattigdom. Vi må redusere ulikheter mellom land, og innad i land, for å kunne skape en bærekraftig utvikling.

En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det gjelder både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter.

Mål 11: Inkluderende, trygg, motstandsdyktig, bærekraftig!
FNs bærekraftsmål 11 handler om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

For å oppnå bærekraftsmål 11 er det mye som må gjøres. Vi må sikre at alle har mulighet til å bo i gode boliger og at de har tilgang til viktige tjenester som vann og strøm, og at slumområdene blir betraktelig forbedret.

Mål 12: Å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre
FNs bærekraftsmål 12 handler om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Det vil si at vi innen 2030 må halvere andelen matsvinn per innbygger og oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressursene. Vi må også redusere avfallsmengden betydelig gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

Mål 13: Stoppe klimaendringene
FNs bærekraftsmål 13 dreier seg om å stoppe klimaendringene. Mange vil si at dette er vår tids aller viktigste sak. For det haster. For å oppfylle kravene i Parisavtalen må vi handle fort og målrettet.

Eller som Greta Thunberg sier: “'I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic.”

Mål 14: Å bruke havet og marine ressurser på en bærekraftig måte
FNs bærekraftsmål 14 handler om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Havet regulerer klimaet, mater millioner av mennesker, produserer oksygen, er hjemmet til utrolig mange dyrearter og gir oss medisiner og kunnskap.

Dessverre brukes havet også som en søppelbøtte. En plastpose bruker mellom 10 og 20 år på å brytes ned. En helt vanlig plastflaske bruker 450 år!

Mål 15: Liv på land - bærekraftige økosystemer

FNs bærekraftsmål 15 handler om bærekraftig bruk av økosystemer, bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning og stanse tap av artsmangfold.

Her har jeg samlet informasjon, opplegg, ressurser og lenker du kan bruke i klasserommet.


Mål 16: Å fremme fredelige og inkluderende samfunn

FNs bærekraftsmål 16 handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Med andre ord: Stoppe alle kriger. Er det i det hele tatt mulig å gjøre?

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn.


Mål 17: Å styrke globalt partnerskap for bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål 17 handler om samarbeid for å nå målene. Å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Prislappen på å lykkes med bærekraftsmålene er tall av størrelser de færreste mennesker forholder seg til. Å oppnå bærekraftsmålene er beregnet til å koste 1400 milliarder dollar hvert år frem mot 2030!

På denne siden finner du en rekke gratis ressurser tilknyttet alle bærekraftsmålene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.